OCZYSZCZALNIE DLA AUTOSTRAD SYSTEMU BIOSAD A

SYSTEM BIOSAD A JEST SYSTEMEM AUTORSKIM DO KTÓREGO WSZELKIE PRAWA POSIADA WYŁĄCZNIE FIRMA SADEKO - TYLKO ORYGINALNY, ZAKUPIONY W SADEKO SYSTEM BIOSAD A ZAPEWNI WYSOKOSPRAWNE I ENERGOOSZCZĘDNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW AUTOSTRADOWYCH.

Specyficzne warunki pracy oczyszczalni zlokalizowanej w infrastrukturze autostrady wymuszają konieczność  zaprojektowania, budowy i eksploatacji oczyszczalni, która uwzględnia obsługę takich obiektów jak:

 • Miejsca Obsługi Podróżnych MOP
 • Punkty/Stacje Poboru Opłat PPO/SPO
 • Obwody Utrzymania Autostrady OUA
 • Stacje benzynowe i MOP
 • Hotele z restauracjami, Stacje benzynowe i MOP

Określona lokalizacja oczyszczalni wymusza jej parametry technologiczne, które muszą spełniać nie tylko przepisy prawne dotyczące jakości odprowadzanych do odbiornika ścieków ale przede wszystkim gwarantować stabilność pracy instalacji przy niskich kosztach eksploatacji.

Głównymi czynnikami zakłócającymi pracę oczyszczalni pracującej w infrastrukturze kanalizacyjnej autostrady są bardzo duże wahania ilości i jakości dopływających ścieków. Nierównomierność w dopływających do oczyszczalni ściekach scharakteryzowano w poniższych punktach jako:

 1. nierównomierność dobową
 2. nierównomierność tygodniową
 3. nierównomierność sezonową
 4. nierównomierność lokalizacyjną
 5. nierównomierność niezrealizowanej autostrady
 6. nierównomierność zrealizowanej autostrady

Z w/w powodów każda klasyczna oczyszczalnia, która nie uwzględnia tych uwarunkowań nie działa i nigdy nie będzie działać prawidłowo. Niestety z praktyki serwisowej firmy SADEKO dotyczącej oczyszczalni montowanych przy autostradach wynika, że 100% tych instalacji, to klasyczne oczyszczalnie przydomowe, które niestety do pracy przy autostradach po prostu się nie nadają.
Nie tylko nasz serwis, ale użytkownik takich właśnie oczyszczalni mamy problemy z ich uruchomieniem i późniejszą eksploatacją.
Kiedy układ technologiczny oczyszczalni obsługującej autostradę jest zawodny to lawinowo rosną koszty eksploatacji (konieczność częstych przeglądów, badań i regulacji instalacji) a także problem dotrzymania wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska.

Do głównych wad oczyszczalni obsługujących autostrady należy zaliczyć:

 1. Złe oczyszczanie mechaniczne
 2. Brak retencji i uśredniania ścieków surowych
 3. Nieodpowiednia stabilizacja beztlenowa osadów nadmiernych
 4. Nieskuteczny reaktor biologiczny
 5. Niewłaściwy osadnik wtórny
 6. Utrudnione sterowanie procesem technologicznym

Stworzony na bazie 15 letnich doświadczeń firmy SADEKO w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków –system BIOSAD A – dla obsługi autostrad posiada n/w cechy charakterystyczne odróżniające go od technologii dostępnych na rynku:

 1.  odporność na nierównomierność hydrauliczną
 2. odporność na nierównomierność ładunku zanieczyszczeń
 3. odporność na wahania temperatur
 4. reaktor biologiczny gwarantujący stabilny w czasie efekt ekologiczny
 5. wysoka sprawność procesu oczyszczania
 6. wysoka jakość  zastosowanych materiałów i urządzeń
 7. automatyczne sterowanie procesem technologicznym
 8. możliwość zdalnej kontroli i regulacji procesu oczyszczania
 9. konkurencyjna cena zakupu, montażu, uruchomienia
 10. niskie koszty eksploatacji

 

OPIS SYSTEMU DLA OBSŁUGI AUTOSTRAD BIOSAD A

Oczyszczalnia Biosad A dla autostrad

Powyższy schemat technologiczny stanowi prezentację jednego z kilku możliwych układów technologicznych, które mają zastosowanie dla obsługi autostrad. Przy projektowaniu oczyszczalni systemu BIOSAD A wykorzystywany jest moduł obliczeniowy  B-1-SAD stworzony, wdrożony i stosowany przez firmę SADEKO.
Oczyszczalnia systemu BIOSAD A zbudowana jest z dwóch układów technologicznych zintegrowanych z systemem sterowania SAD 11. Rozbudowa systemu SAD 11 pozwala opcjonalnie na sterowanie i monitorowanie pracy oczyszczalni zdalnie przez Internet, co wręcz eliminuje wykonywanie czynności eksploatacyjnych poza przeglądami okresowymi urządzeń i czyszczeniu osadników z osadów wstępnych.
Podstawowymi układami technologicznymi oczyszczalni BIOSAD A są:            

1) Układ mechanicznego oczyszczania

W skład tego układu wchodzi dwu- lub trzykomorowy osadnik wstępny. Poszczególne komory osadnika wstępnego stanowią oddzielne cylindryczne zbiorniki żelbetowe w klasie betonu C35/45, z których ostatni licząc od strony napływających ścieków wyposażony jest w układ pompowy umożliwiający równomierne w ciągu doby pompowanie ścieków na reaktor/y biologiczne BIOSAD A. Osadnik ten stanowi również zbiornik retencyjno-uśredniający, który zabezpiecza układ biologicznego oczyszczania przed chwilowym przeciążeniem zarówno hydraulicznym jak i ładunkiem zanieczyszczeń.
Odpowiedni dobór ilości i wielkości osadników zapewnia prawidłowe oczyszczenie mechaniczne ścieków w wyniku procesów sedymentacji i flotacji a także fermentację osadów wstępnych i osadów nadmiernych powstałych w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków.

2) Układ biologicznego oczyszczania ścieków

Modułowa budowa oczyszczalni systemu BIOSAD w tym BIOSAD A z przeznaczeniem dla obsługi autostrad pozwala na jego szybką rozbudowę.
Najczęściej w systemie BIOSAD A projektowany jest jeden lub dwa reaktory biologiczne. Cylindryczne zbiorniki reaktorów podobnie jak osadników wykonane są z żelbetu  w klasie betonu C35/45. Reaktor BIOSAD jest reaktorem opartym na złożu biologicznym zanurzonym napowietrzanym z górnym zasilaniem, zintegrowanym z centralnie umieszczonym osadnikiem wtórnym. Wypełnienie złoża biologicznego wykonane jest z PVC o wewnętrznej powierzchni właściwej150m2/m3.
Napowietrzanie reaktora realizowane jest przy zastosowaniu rusztu napowietrzającego ze stali kwasoodpornej wg OH18N9 z filtrosami talerzowymi membranowymi EPDM. Do zasilania rusztu napowietrzającego zastosowano dmuchawy membranowe o wydajności zapewniającej prawidłowe natlenienie reaktora a także przewietrzenie złoża. Oddzielenie oczyszczonych ścieków od kłaczków błony biologicznej odrywającej się od złoża a także ich odpływ do odbiornika następuje w centralnie umieszczonym, cylindrycznym osadniku wtórnym.  Parametry ścieków oczyszczonych spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U 2006 Nr 137, poz. 984 tj.:

BZT – 25 mg O2/dm3
ChZT – 125 mg O2/dm3
Zawiesina ogólna – 35 mg/dm3

ponadto system BIOSAD A gwarantuje redukcje azotu i fosforu (obecne przepisy nie wymagają dla „małych” oczyszczalni redukcji biogenów – azotu i fosforu) na poziomie nie niższym od:

Azot ogólny N – 30 mg/dm3
Azot azotanowy N-NO3 – 30 mg/dm3
Azot amonowy N-NH4 – 6 mg/dm3
Fosfor ogólny – 6 mg/dm3


Pomimo, że Ustawodawca nie wymaga redukcji biogenów to ich redukcja jest bardzo ważna  szczególnie tam, gdzie ścieki oczyszczone odprowadzane są po oczyszczeniu do zbiorników retencyjnych lub odparowujących. Wysoki poziom biogenów powoduje bowiem nadmierną eutrofizację wód w postaci zakwitu glonów. Glony po obumarciu sedymentują na dno zbiorników i zwiększają  warstwę osadów dennych, co wymusza na użytkowniku kosztowne czyszczenie zbiorników.

Warto zatem spojrzeć krytycznie na oczyszczalnie ścieków
zamontowane przy autostradach
po to żeby jeszcze dziś i w niedalekiej przyszłości
oczyszczanie ścieków nie stanowiło nadmiernego problemu
przy eksploatacji
dynamicznie rozwijających się autostrad

Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych doświadczeń
Zapraszamy do współpracy

Mirosław Nowak
właściciel SADEKO