Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Projektowanie i budowa a także eksploatacja oczyszczalni przemysłowych jest o wiele bardziej skomplikowana od oczyszczalni komunalnych.
SADEKO posiada doświadczenie w projektowaniu i eksploatacji podczyszczalni i pełnych oczyszczalni dla przemysłów mleczarskiego, mięsnego i rybnego. Zasadniczym ogniwem każdej  oczyszczalni przemysłowej jest podczyszczalnia chemiczna zbudowana najczęściej z flotacji i stopień biologiczny, kiedy nie ma możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej. Należy podkreślić, że każdy przemysł generuje inny rodzaj ścieków, dla których wymagane jest indywidualne podejście projektowe i wykonawcze. Poniżej zobrazowano przykładowe sposoby rozwiązań podczyszczalni i oczyszczalni – rys. 1 i rys. 2

 


Niniejszy projekt dotyczy oczyszczania wód technologicznych zanieczyszczonych pokryciem tarczek odlewniczych powstających w dziale TSD zakładu MAHLE. Ze względu na brak w chwili obecnej oczyszczania tych wód w sposób zautomatyzowany, istniejące osadniki i zbiorniki wód technologicznych są czyszczone ręcznie jeden raz w roku, w okresie postoju zakładu, w miesiącu sierpniu.

Źle sedymentująca, inertna zawiesina mineralna stanowiąca zanieczyszczenie wód chłodniczych powoduje trudności eksploatacyjne, co ma szczególne znaczenie przy usuwaniu zestalonego osadu z  istniejących obiektów technologicznych wchodzących w skład obiegu zamkniętego.

Niniejsza koncepcja analizuje fragment ciągu technologicznego obiegu wód technologicznych, który zobrazowano na załączonym schemacie technologicznym.
Przed wykonaniem przedmiotowego opracowania zebrano niezbędne dane techniczno-technologiczne oraz wykonano badania fizyko-chemiczne wód technologicznych. Wyniki tych badań pozwoliły wykonać ukierunkowane testy nad strącaniem zawiesin oraz  ich odwodnieniem do uwodnienia ca 70%, czyli do zawartości suchej masy 30%, co daje materiał odpadowy w postaci sypkiej.

W celu potwierdzenia uzyskanych efektów wykonano próby w skali półtechnicznej na układzie  usuwania zawiesin mineralnych wg projektu SADEKO. Wyniki tych prób potwierdziły wcześniejsze testy laboratoryjne i uzyskano zamierzony efekt strącania – 96% i odwadniania powstałych osadów – 30% sm.

Niniejsza koncepcja wraz z przybliżoną kalkulacją kosztów inwestycyjnych nie zawiera modernizacji istniejących układów pompowych wody ciepłej pompy P3, P4, P5 i zimnej, pompy P6, P7, P8.

Należy podkreślić, że w/w pompy są energochłonne i z punktu widzenia kosztów eksploatacji należałoby je wymienić na pompy energooszczędne. Na życzenie inwestora mogą zostać zaprojektowane i wykonane układy pompowe w oparciu o energooszczędne i wysokiej klasy pompy ABS.


II   DANE WYJŚCIOWE

2.1 Ilość wód technologicznych

Qśrd =    288 m3/d
Qmaxd = 600 m3/d
Qmaxh =   30 m3/h

2.2 Bilans odpadów

WyszczególnienieIlość użyta (t/rok)Ilość usuwana  (t/rok)
  Dział TSDPrzepompownia wód technologicznych
Pokrycie tarczek odlewniczych840,0  
Odpady z obiegu zamkniętego 120,040,0Z powyższego zestawienia wynika, że tylko ok. 20% odpadów usuwanych jest w ciągu roku z obiegu zamkniętego wód chłodniczych.

III  OPIS PROPONOWANEJ TECHNOLOGII

Wody z hali odlewni wpływać będą tak jak dotychczas do zbiornika wody ciepłej zanieczyszczonej o pojemności czynnej V=60m3. Po ich schłodzeniu na chłodniach przepłyną do zbiornika wody zimnej zanieczyszczonej o pojemności czynnej V=130m3 utworzonego z połowy istniejącego zbiornika wody zimnej poprzez wykonanie szczelnej przegrody z zamontowaną w przegrodzie zasuwą ręczną do ewentualnego połączenia obydwu zbiorników.

W zbiorniku wody zimnej zanieczyszczonej zamontowane zostaną trzy pompy zatapialne ABS. Pompy sterowane będą falownikiem w oparciu o pomiar przepływomierzem elektromagnetycznym ilości wód technologicznych kierowanych na dwa nowo projektowane układy usuwania zawiesin mineralnych wg projektu SADEKO wspomaganych odczynnikami chemicznymi dozowanymi ze stacji przygotowania  i dozowania roztworu polielektrolitu.

Układy usuwania zawiesin zaprojektowano w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Przepustowość pojedynczego układu wynosi 15m3/h, przy czym układy mogą pracować pojedynczo lub równolegle.  Dawka odczynników dozowana będzie automatycznie w oparciu o ilość przepływu wód.

Z układów usuwania zawiesin odprowadzone zostaną oczyszczone wody technologiczne do zbiornika wody zimnej uzdatnionej o pojemności czynnej V=130m3 oraz osad do nowo projektowanego zbiornika osadu uwodnionego o pojemności czynnej V=100m3 wykonanego ze stali węglowej. Ze zbiornika wody zimnej uzdatnionej istniejącym układem pompowym zostaną skierowane do hali odlewni. Do pompowania osadów zaprojektowano dwie pompy suche ABS  (po jednej na każdy ciąg) sterowane w reżimie pracy czasowej zależnej od ilości zatrzymanych osadów.


Zgromadzony w zbiorniku osad po grawitacyjnym zagęszczeniu poddany będzie odwodnieniu na prasie filtracyjno-taśmowej o wydajności 5m3/h współpracującej ze stacją przygotowania i dozowania roztworu polielektrolitu. Po odwodnieniu osady przewiezione zostaną przyczepą samowyładowczą na wydzielony i zadaszony plac składowy osadów odwodnionych o wymiarach w planie 10x10m i powierzchni 100m2.

Plac składowy posiadał będzie drenaż ze skierowaniem odcieku do zbiornika wody zimnej zanieczyszczonej. Pozwoli to na dodatkowe grawitacyjne usuwanie wody z  osadów.
Proponowane obiekty technologiczne: układy usuwania zawiesin mineralnych, stacja odwadniania pulpy, stacja dozowania odczynników chemicznych  umieszczone zostaną w nowo projektowanej hali technologicznej. 
Projektuje się mikroprocesorowe sterowanie procesem z rejestracją i archiwizacją danych charakterystycznych niezbędnych do minimalizacji obsługi.

 


OBJAŚNIENIA:

Q1 – Ścieki surowe
Q2 – ścieki mechanicznie oczyszczone
Q3 – ścieki surowe po mechanicznym i chemicznym podczyszczeniu
Q4 ścieki oczyszczone

PSS – przepompownia ścieków surowych
ZBU – zbiornik uśredniający
ZGO – zagęszczacz grawitacyjny osadu
BGO – budynek gospodarki osadowej
ZW – zbiornik wapna
PWO – przyrodnicze wykorzystanie osadów

S – kontener  skratek
P – kontener  piasku
T – kontener tłuszczy

SGO – sonda gęstości osadu
ST – sonda tlenowa
PR – przepływomierz

ON – rurociąg osadów nadmiernych
SP – sprężone powietrze